Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Ruciane-Nida

poniedziałek | 20 maja 2024

22°C

Aktualności

 • 15 maja 2024

  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

  Otwarty nabór partnerów Ogłoszenie o otwartym naborze partnera z 15.05.2024 r. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022r. poz. 1079 z późn. zm.), Gmina Ruciane- Nida, która będzie pełniła rolę partnera wiodącego, w celu: wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6: Edukacja przez całe życie. Cele szczegółowy: Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej, ogłasza otwarty nabór na partnera. I. Cele Partnerstwa  Głównym celem Partnerstwa będzie wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych zakładających wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych w zakresie podnoszenia kompetencji osób dorosłych poprzez kontynowanie działalności Lokalnego Ośrodka Wspierania Edukacji (dalej: LOWE) oraz animowanie lokalnych partnerstw na rzecz realizacji działań wspierających ideę uczenia się przez całe życie. II. Wymagania wobec partnera:  Realizacja projektu w Partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne, to znaczy dzięki współpracy partnerów powstanie wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym. Działalność partnera musi być zgodna z celami Partnerstwa i celami projektu. Partner w celu wspólnej realizacji projektu zadeklaruje wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych,  technicznych lub finansowych, którymi dysponuje, w celu realizacji zadań w projekcie, na warunkach określonych w porozumieniu o Partnerstwie. Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów, o których mowa w art. 39 ust. 1 ww. ustawy. Partner będzie odpowiedzialny za realizację uzgodnionych i wskazanych w porozumieniu zadań. Do udziału w naborze i ocenie ofert zostanie zakwalifikowany wyłącznie partner, który łącznie spełnia następujące wymagania: prowadzona działalność jest zgodna z celami Partnerstwa, posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów, nie wszczęto wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego, układowego lub likwidacyjnego, nie ogłoszono upadłości, nie została zawieszona działalność gospodarcza partnera, nie zalega z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłacaniem podatków i opłat publicznoprawnych. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu partnerów wspólnie składających ofertę w ramach konsorcjum. Partner może złożyć tylko jedną ofertę. III. Kryteria oceny ofert: Przyjmuje się, następujące kryteria oceny ofert:    zgodność działania partnera z celami Partnerstwa (maksymalnie 10 punktów), deklarowany wkład partnera w realizację celu Partnerstwa (maksymalnie 10 punktów), zasoby ludzkie wnoszone przez partnera do projektu (między innymi: doświadczenie merytoryczne i posiadane kwalifikacje kadry partnera zaangażowanej w realizację projektu) (maksymalnie 10 punktów), zasoby organizacyjne, techniczne lub finansowe wnoszone przez partnera do projektu (maksymalnie 10 punktów), proponowany przez partnera zakres współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu (maksymalnie 10 punktów), doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (maksymalnie 10 punktów). Maksymalnie łącznie można uzyskać 60 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Oferty będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję konkursową. Ocena ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027. IV. Sposób przygotowania i złożenia oferty: Partner uczestniczący w naborze jest zobowiązany złożyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, następujące dokumenty: wypełniony „Formularz zgłoszenia oferty partnera”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dokumenty potwierdzające status prawny partnera i umocowanie osób reprezentujących partnera, oświadczenie partnera, że nie jest on wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów, oświadczenie partnera o niewszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, układowego lub likwidacyjnego wobec partnera, nieogłoszenia upadłości partnera albo niezawieszenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, oświadczenie partnera o gotowości wniesienia wkładu własnego do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektu, inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie w projekcie. V. Termin, miejsce i sposób składania ofert:  Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach naboru powinny być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania partnera. W przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez osobę inną niż wskazana jako reprezentująca partnera należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis, poprzez złożenie czytelnego podpisu składającego się z pełnego imienia i nazwiska lub opatrzonego imienną pieczątką podpisu nieczytelnego. Miejsce składania oferty: Urząd Miasta i Gmin y Ruciane- Nida, ul. Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane- Nida Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Spośród ocenianych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych przez komisję konkursową. Dodatkowe informacje: Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru: Mariusz Gbur, tel. 698 743 549

  czytaj więcej
 • 8 maja 2024

  Informacja

  Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ruciane-Nida Informujemy, że od środy 15.05.2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida czynny będzie punkt konsultacyjny programu dotacji "Czyste Powietrze".Doradztwo w zakresie Programu "Czyste powietrze" mieszkańcy będą mogli uzyskać w każdą środę, w godzinach od 8:00 do 14:00, w pokoju nr 17.Jeśli rozważacie Państwo skorzystanie z dotacji lub chcecie uzyskać pomoc w zaplanowaniu inwestycji, złożeniu wniosku, czy po prostu poddać konsultacji swoje możliwości w zakresie programu, zapraszamy serdecznie  do naszego punktu konsultacyjnego.  ECO4Planet Sp. z o.o. tworzy zespół specjalistów z pasją do ekologii i innowacji, działającym na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska naturalnego w całej Polsce. Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu ekologicznych rozwiązań, które redukują emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Kompleksowo wspieramy beneficjentów w zdiagnozowaniu poziomu wsparcia, przygotowaniu dokumentacji, złożeniu wniosku i realizacji inwestycji a także z jej rozliczeniem. Jak dotychczas zrealizowaliśmy blisko 5000 inwestycji na terenie całego kraju. (...)" Na konsultacje można się umówić telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 784 340 280

  czytaj więcej
 • 5 marca 2024

  DRAGON-24 Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

  Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia. Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania. Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań. Systematycznie sprawdzane oraz weryfikowane są procedury, między innymi dotyczące transportu i ruchu wojsk. Wzmożony ruch kolumn wojska, przemieszczających się po terenie całego kraju można zaobserwować od 12 lutego. Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań. Posiadanie możliwości przemieszczania sił na duże odległości w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa.  Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender-24 i Dragon-24. Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Za utrudnienia przepraszamy. Chrońmy także dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych, tablic rejestracyjnych, znaków rozpoznawczych i identyfikacyjnych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności Polski. W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. ZASTĘPCA KIEROWNIKA GRUPY OPERACYJNEJWarmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

  czytaj więcej
 • 1 marca 2024

  Stopnie alarmowe – do 31 maja 2024 r.

  Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych – stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni został obniżony do BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia). BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytoriom całego kraju – zarządzenie nr 17 z 29 lutego 2024 r.; BRAVO (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytoriom całego kraju – zarządzenie nr 16 z 29 lutego 2024 r.; BRAVO (2. stopień zagrożenia)  wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 18 z 29 lutego 2024 r.. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

  czytaj więcej

wydarzenia

Wojnowski Festiwal Fotografii

Wojnowski Festiwal Fotografii

Otwarcie 8. edycji Wojnowskiego Festiwalu Fotografii odbędzie się dnia 1 czerwca 2024 r. o godz.16.00  przy sklepie w Wojnowie. Prace autorów i autorek będzie można oglądać przez całe wakacje, aż do końca września 2024 roku. Przestrzenią prezentacji zdjęć są płoty domów przyległych do głównej ulicy wsi Wojnowo. Zapraszamy!

czytaj więcej
Koncert Chimichanda

Koncert Chimichanda

Koncert Chimichanda 25 maja 2024 r. (sobota) godz. 18:00 Dom Kultury w Rucianem-Nidzie Bilety w cenie 30 zł Rezerwacja biletów tel. 87 423 10 33 Więcej informacji na stronie internetowej: https://dkruciane.pl/wiadomosci/18301/koncert-chim...

czytaj więcej
Piknik rodzinny

Piknik rodzinny

PIKNIK RODZINNY przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie  25 maja 2024 r. (sobota) godz. 10:00-13:00 Plac przy Orliku   W programie wiele atrakcji dla dzieci. Zapraszamy! 

czytaj więcej
Koncert Piskiego Chóru Kameralnego w Wejsunach

Koncert Piskiego Chóru Kameralnego w...

Zapraszamy na Koncert Piskiego Chóru Kameralnego! 25 maja 2024 r. (sobota) godz. 18:00 KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W WEJSUNACH  Wstęp wolny!

czytaj więcej

galeria