Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Ruciane-Nida

piątek | 21 czerwca 2024

25°C

Aktualności

 • 13 czerwca 2024

  Zaprzysiężenie nowo wybranych sołtysów

  Dnia 12 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych sołtysów z terenu Gminy Ruciane-Nida.W wyniku wyborów przeprowadzonych w sołectwach, stanowiska w kadencji 2024-2028 objęło 17 Sołtysów oraz 3 Przewodniczących Rad Osiedli. Wykaz sołtysów Gminy Ruciane - Nida - KADENCJA  2024 -2028: Sołectwo Gałkowo - Aleksander Potocki Sołectwo Iznota - Hubert Sater Sołectwo Karwica - Fabio Scavino Sołectwo Końcewo - Maja Grzymała Sołectwo Krzyże - Paweł Olszak Sołectwo Niedźwiedzi Róg - Janina Pieńkowska Sołectwo Nowa Ukta - Jarosław Wnuk Sołectwo Onufryjewo - Monika Narel Sołectwo Osiniak - Kornelia Dawid Sołectwo Popielno - Ewelina Zdunek Sołectwo Szeroki Bór - Bożena Piwowarek Sołectwo Śwignajno - Karol Serafin Sołectwo Ukta - Zenon Dziczek Sołectwo Wejsuny - Łukasz Majecki Sołectwo Wojnowo - Jan Turski Sołectwo Wólka - Dorota Bogucka Sołectwo Wygryny - Joanna Brzostek Przewodnicząca Rady Osiedla nr 1 w Rucianem-Nidzie - Lidia Borys-Dymczyk  Przewodniczący Rady Osiedla nr 2 w Rucianem-Nidzie -  Michał Rybiński  Przewodniczący Rady Osiedla nr 3 w Rucianem-Nidzie - Damian Ulążka

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2024

  Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO–CRP na terenie całego kraju

  Premier Donald Tusk podpisał nowe zarządzenia dotyczące obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami, a także drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO–CRP) na całym obszarze RP. Stopnie będą obowiązywały do 31 sierpnia 2024 r. do godz. 23:59. Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Drugi stopień alarmowy (BRAVO) ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną sytuacją geopolityczną w regionie związaną z różnego rodzaju działaniami o charakterze ataku hybrydowego prowadzonego przez Federację Rosyjską i Białoruś względem Polski i innych krajów Unii Europejskiej oraz konsekwencjami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę.  Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Natomiast stopień alarmowy CRP  (BRAVO–CRP)  został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.  Do zadań tych w przypadku stopnia BRAVO należą m.in.: prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich; prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych; zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym; ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach; obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym; dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych; wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych; wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym. Z kolei w stopniu alarmowym BRAVO-CRP zadania obejmują w szczególności: wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej; monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej; sprawdzenie dostępności usług elektronicznych; poinformowanie personelu instytucji  o konieczności zachowania zwiększonej czujności; zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów; wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, a także czujności obywateli. NIE LEKCEWAŻ ŻADNEJ INFORMACJI O ZAGROŻENIU! NATYCHMIAST POWIADOM SŁUŻBY DZWONIĄC NA NUMER TEL. 112.

  czytaj więcej
 • 31 maja 2024

  Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły podstawowej

  Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: -Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie; -Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Ukcie. Treść ogłoszeń  na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida w zakładce Ogłoszenia.

  czytaj więcej
 • 21 maja 2024

  Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt

  Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt W związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w sprawie powołania rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161) osoby zainteresowane, zamieszkałe na terenie Gminy Ruciane-Nida, mogą wnioskować o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które: posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Ruciane-Nida,  i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę. Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, w sekretariacie – pokój nr 15, w terminie do 21 czerwca 2024 r. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres do korespondencji; informacje o wykształceniu; Prosimy o podanie także numeru telefonu do kontaktu. Do wniosku dołącza się: kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę; oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany; oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane. Z wnioskiem mogą wystąpić również: sołtys lub izba rolnicza, lub związek zawodowy rolników, lub organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa powyżej oraz informuje o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu. Zainteresowani powinni złożyć wniosek o powołanie na rzeczoznawcę. Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni, ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida Al. Wczasów 4, pokój nr 2. Załączniki: 1. Wniosek o powołanie na rzeczoznawcy + Klauzula informacyjna RODO [doc, pdf] 2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi [doc, pdf] 3. Oświadczenie kandydata o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym [doc, pdf]

  czytaj więcej

wydarzenia

Palinocka w Ukcie

Palinocka w Ukcie

PALINOCKA  21 czerwiec 2024 r. godz. 17:00  plaża wiejska w Ukcie   Zapraszamy!

czytaj więcej
III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folkowy NA STYKU KULTUR

III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folkowy...

III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folkowy NA STYKU KULTUR 21 czerwca 2024 (piątek)   plac przy Domu Kultury w Rucianem-Nidzie, ul. Gwarna 2a W programie: - Dziecięcy zespół POSTOLIATA z Ukrainy, - Zespół Tańca Ludowego Perła Warmii,- Kapela Wojtki, - Zespół  Drygalanki, - Zespół Bo kto jak nie my, - MDM Dariusza Borkowskiego. Wstęp wolny!

czytaj więcej
Letni Sezon Artystyczny w Praniu

Letni Sezon Artystyczny w Praniu

XXVII LETNI SEZON ARTYSTYCZNY Bilety do nabycia online oraz w Muzeum w Praniu. Szczegóły na stronie internetowej:  https://lesniczowkapranie.art.pl/ w zakładce "sezon kulturalny".

czytaj więcej
Koncert Zespołu Królestwo Beskidu

Koncert Zespołu Królestwo Beskidu

Koncert Zespołu Królestwo Beskidu 22.06.2024 r. (sobota)  godz. 18:00  Kościół Ewangelicki w Wejsunach Wstęp wolny!

czytaj więcej

galeria