Gmina Ruciane - Nida realizuje operację pt.:

Centrum Aktywności „Słoneczna” - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie


Gmina Ruciane - Nida realizuje operację pt. Centrum Aktywności „Słoneczna” - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020).

Celem operacji jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, poprzez utworzenie Centrum Aktywności „Słoneczna” i utrzymanie go przez 5 lat od ostatniej płatności.

Zakres operacji obejmuje:

- Roboty budowlane i małą architekturę, w tym: utwardzenie terenu, budowa wiaty, montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery,

- Oświetlenie solarne i urządzenie kącika edukacyjno-informacyjnego, w tym: montaż lamp solarnych i tablic edukacyjnych.

Realizacja operacji pozwoli osiągnąć następujące wskaźniki:

 • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 sztuka,
 • Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym związanej z obszarem rybackim lub działalnością rybacką – 4110 osób.

Całkowita wartość operacji wynosi: 670 940,40 złotych.

Wartość dofinansowania wynosi: 300 000,00 złotych, w tym z publicznych środków wspólnotowych (wkład EFMR): 255 000,00 złotych, oraz z publicznych środków krajowych (wkład krajowy): 45 000,00 złotych.
                                                              
Realizacja projektu
„Utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ulicy Polnej w Rucianem-Nidzie”

Gmina Ruciane - Nida realizuje operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 pod nazwą Utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ulicy Polnej w Rucianem-Nidzie.

Celem operacji jest poprawa konkurencyjności miejscowości Ruciane - Nida w oczach mieszkańców i turystów jako miejsca wypoczynku, prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania poprzez utworzenie mini parku miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie, który poprawi warunki korzystania z rekreacji oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Przedmiotem operacji jest:

 • Budowa nawierzchni utwardzonych - chodniki, zatoki na ławki, dojazd do garaży, ,,Zielona poczekalnia", plac centralny, oraz plac pod siłownię zewnętrzną, w tym: Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm, Nawierzchnia z tłucznia - dojazd do garaży, Wykonanie ,,Zielonej poczekalni" – nawierzchnia z kruszywa, kora sosnowa, agrowłókniny,
 • Dostawa i montaż urządzeń zewnętrznych, w tym: Stacja ładowania elektromobilności, Oświetlenie zewnętrzne - lampy solarne,
 • Dostawa i montaż elementów małej architektury,
 • Nasadzenia, w tym: Rośliny do zielonej poczekalni, Rośliny na plac centralny, Roślinność izolacyjna przy parkingu, Drzewa i krzewy wolno stojące na obszarze.

Wartość całkowita projektu po wyłonieniu wykonawcy usług budowlanych wynosi 387.333,11 zł.

Dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 wynosi 114.534 zł.Realizacja projektu
„Utworzenie plenerowego obiektu widowiskowo-rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie”

Gmina Ruciane-Nida realizuje operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 pod nazwą Utworzenia punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką.

Celem operacji jest poprawa konkurencyjności miejscowości Ruciane-Nida w oczach mieszkańców i turystów jako miejsca wypoczynku, prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania poprzez utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką, który poprawi warunki korzystania z rekreacji oraz aktywnego wypoczynku na wodzie.

Przedmiotem operacji jest:

 • Budowa altany prostokątnej o wymiarach 5,66 x 6,18 metra, o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachodachówki na deskowaniu pełnym. Nawierzchnię altany stanowić będzie kostka betonowa grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 • Budowa altany ośmiokątnej o max wymiarach 5,99 x 5,99 metra, o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachodachówki na deskowaniu pełnym. Nawierzchnię altany stanowić będzie kostka betonowa grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wewnątrz przewidziano wykonanie stołu na środku i ławek drewnianych, zamocowanych do ażurowej konstrukcji altany.
 • Małej architektury obejmującej dostawę i montaż koszy parkowych stalowych na śmieci w ilości2 kpl oraz tablicy informacyjnej z regulaminem.
 • Zakup 5 kajaków wraz z 5-ciona kompletami wioseł i 10-ma kamizelkami ratunkowymi.

Wartość całkowita projektu po wyłonieniu wykonawcy usług budowlanych wynosi 84.500,50 zł.

Dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 wynosi 52.977,00 zł.


Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w Gminie Ruciane-Nida

Gmina Ruciane - Nida realizuje projekt pn. „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane Nida” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5: Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Priorytetu Inwestycyjnego: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” oraz zieloną infrastrukturę, Działanie 5.3: Ochrona różnorodności biologicznej.

Planowana inwestycja dotyczy uregulowania ruchy turystycznego w okolicach rzeki Krutynii na obszarze Gminy Ruciane-Nida w celu ograniczenia niekontrolowanej ingerencji na terenach objętych ochroną oraz cennych przyrodniczo i polega na przeprowadzeniu rewaloryzacji ogólnodostępnych terenów zieleni publiczne. Efektem inwestycji jest przebiegająca przez obszar Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Piskiej oraz Ostoi Piskiej ścieżka pieszo-rowerowa. Na obszarze tym znajdują się szczególnie cenne siedliska niżowych i górskich świeżych, użytkowanych ekstensywnie łąk. Największe płaty siedlisk znajdują się pomiędzy miejsc Ukta i Wólka, jak również pomiędzy Wojnowem i Gałkowem. Trasa szlaku turystycznego obejmuje łącznie 15 km. Jednakże prace drogowe w ramach inwestycji zostały przeprowadzone na odcinku 6,052 km. Ponadto w ramach projektu powstało 13 wiat przystankowych dla rowerzystów oraz 3 wieże widokowe. W wyznaczonych miejscach ustawiono tablice edukacyjne, stojaki na rowery, ławki oraz kosze na śmieci. Zagospodarowany został też teren wokół powstałej infrastruktury. Roboty budowlane prowadzone były w taki sposób, by ograniczyć ingerencji człowieka w środowisko objęte ochroną.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego w Gminie Ruciane - Nida poprzez wzmocnienie różnorodności biologicznej i utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej z odpowiednią infrastrukturą.

Rezultaty przedmiotowego projektu w postaci nowych terenów zielonych stanowić będą element kompleksowego systemu przyrodniczego Gminy Ruciane - Nida. System ten został zdefiniowany jako celowo wyodrębniona część gminy, pełniąca nadrzędne funkcje przyrodnicze (głównie klimatyczną, hydrologiczną i biologiczną) oraz podporządkowane im funkcje pozaprzyrodnicze (w tym wypoczynkową czy estetyczną). Z tego względu specjalny nacisk w przedmiotowym projekcie zostanie położony na dwa powiązane ze sobą cele:

 • ukształtowanie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego z punktu widzenia funkcjonowania przyrody na danym obszarze,
 • ukształtowanie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego z punktu widzenia potrzeb mieszkańców i turystów.

oraz

Cele szczegółowe inwestycji polegającej na utworzeniu ścieżki pieszo-rowerowej w przestrzeni publicznej Gminy Ruciane - Nida, można zatem sformułować następująco:

 • Stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej jako lokalnej ostoi różnorodności biologicznej, w której wyeksponowane będą przede wszystkim harmonijnie wpisujące się w krajobraz rodzime gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych. Zróżnicowana struktura gatunkowa oraz układ przestrzenny zieleni stworzy korzystne warunki siedliskowe dla wielu gatunków zwierząt.
 • Stworzenie w przestrzeni publicznej enklawy zieleni stanowiącej atrakcyjne, zarówno dla stałych mieszkańców, jak i dla turystów miejsca rekreacji, wypoczynku oraz edukacji ekologicznej, które będzie zaspokajać potrzebę obcowania z pięknem krajobrazu oraz rodzimą przyrodą.

W chwili obecnej Gmina Ruciane - Nida jest na końcowym etapie realizacji projektu, która zakończy się 31 stycznia 2023 roku.

Całkowity koszt projektu i wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 3 624 709,88 zł, zaś dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 3 081 003,40 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych.
Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie

Gmina Ruciane-Nida realizuje projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Projekt polega na głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym budynków Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Ukcie oraz Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. Głównymi przesłankami do realizacji tej inwestycji jest potrzeba poprawy stanu technicznego obiektów oraz racjonalizacja zużycia energii. Przed rozpoczęciem inwestycji budynki wykazywały znaczne straty energii cieplnej spowodowane nieocieplonymi przegrodami budowlanymi
i nieefektywnym systemem cieplnym.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące prace:

 • Kompleksowa termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie, w tym m. in. docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja termiczna stropu wewnętrznego łącznika, stropodachu i stropu nad wejściem, oraz wymiana stolarki okiennej.
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Ukcie, w tym m. in. docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja stropów, ścian wewnętrznych, oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Przebudowa systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Ukcie.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ukcie oraz Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie poprzez głęboką termomodernizację.

Cele szczegółowe to:

 • Wzrost oszczędności energii w budynkach poprzez ograniczenie przenikania ciepła przez przegrody budowlane,
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery z procesów energetycznych spalania paliwa,
 • Poprawa efektywności systemu grzewczego,
 • Ułatwienie obsługi urządzeń grzewczych i efektywnego zarządzania energią cieplną w budynku B Szkoły Podstawowej w Ukcie.

Dzięki realizacji termomodernizacji znacznej poprawie ulegnie wskaźnik zapotrzebowania na ciepło. Przedsięwzięcie jest niezbędne do podtrzymania poziomu i zakresu świadczonych usług publicznych, a przede wszystkim dla uzyskania możliwości pełnego zaspokajania potrzeb w zakresie edukacji publicznej.

W chwili obecnej Gmina Ruciane - Nida jest na końcowym etapie robót, które zgodnie z umową powinny zakończyć się 30 listopada 2021 roku.

Projekt wpisuje się w działania Osi pr. nr 4, ponieważ zakłada kompleksową termomodernizację budynków i podniesienie efektu energetycznego. Całkowity koszt projektu wynosi 1 415 618,60 zł, w tym koszt kwalifikowalny to 1 407 771,20 zł, zaś dofinansowanie z dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 1.196.464,74 zł, co stanowi 84,99% kosztów kwalifikowalnych.

Szkoła Podstawowa w Ukcie

Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie


Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzebę szkół w Rucianem-Nidzie.


Projekt pn. Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzebę szkół w Rucianem-Nidzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach projektu wybudowane zostały dwie niezależne instalacje fotowoltaiczne. Jedna z nich znajdzie się na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie zlokalizowanej przy ul. Gałczyńskiego 2, zaś druga na budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej 15 w Rucianem-Nidzie. Obie instalacje mają  moc do 50 kW co zapewnia roczną produkcję energii na poziomie bliskim 100 MWh.

Całkowity koszt realizacji projektu został wyceniony na 672 871,50 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tego projektu w wysokości 85% wydatków.

 W dniu 3 września 2020 roku podpisano umowę na budowę infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej.

Dzięki realizacji projektu możliwe stanie się m. in.: ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, wzrost bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i Polski, minimalizacja kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne, oraz przybliżenie się gminy do spełnienia wymogów produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Realizacja projektu pozwoli także na wsparcie rozwoju obszaru o specyficznych potrzebach i wysokim potencjale turystycznym. Zapewni również wzmocnienie konkurencyjności regionu poprzez wkład w rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, w szczególności poprzez realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego Warmii i Mazur.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rucianem-NidzieZakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida


Gmina Ruciane-Nida zrealizowała projekt pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5. Środowisko Przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Przedmiotem projektu był zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, oraz zakup 2 urządzeń wykorzystywanych przy akcjach ratowniczych w postaci tabletów. Zakupiony przez Gminę pojazd został przekazany do użytkowania dla OSP w Rucianem-Nidzie, zaś zakupione tablety przekazano dla OSP w Rucianem-Nidzie
i OSP w Mikołajkach. Terenem oddziaływania projektu jest teren województwa warmińsko-mazurskiego, w których powyższe jednostki uczestniczą w zdarzeniach mających negatywny wpływ na środowisko regionu.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł na 903.900,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 800.000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby OSP w Rucianem-Nidzie, oraz 2 kompletów sprzętu dla OSP w Rucianem-Nidzie oraz Mikołajkach.

Projekt został zrealizowany w okresie od 30 marca 2016 roku do 31 maja 2017 roku.