Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzebę szkół w Rucianem-Nidzie.


Projekt pn. Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzebę szkół w Rucianem-Nidzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach projektu wybudowane zostały dwie niezależne instalacje fotowoltaiczne. Jedna z nich znajdzie się na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie zlokalizowanej przy ul. Gałczyńskiego 2, zaś druga na budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej 15 w Rucianem-Nidzie. Obie instalacje mają  moc do 50 kW co zapewnia roczną produkcję energii na poziomie bliskim 100 MWh.

Całkowity koszt realizacji projektu został wyceniony na 672 871,50 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tego projektu w wysokości 85% wydatków.

 W dniu 3 września 2020 roku podpisano umowę na budowę infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej.

Dzięki realizacji projektu możliwe stanie się m. in.: ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, wzrost bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i Polski, minimalizacja kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne, oraz przybliżenie się gminy do spełnienia wymogów produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Realizacja projektu pozwoli także na wsparcie rozwoju obszaru o specyficznych potrzebach i wysokim potencjale turystycznym. Zapewni również wzmocnienie konkurencyjności regionu poprzez wkład w rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, w szczególności poprzez realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego Warmii i Mazur.