Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuję o przystąpieniu do udziału w projekcie pod nazwą "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa PO WER, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

BurmistrzMiasta i Gminy Ruciane - Nida zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Karwica-kompleks VI.

Obszarem konsultacji są tereny o łącznej pow. ok 1. 159 ha stanowiące siedem odrębnych kompleksów położonych w obrębie Karwica, gmina Ruciane - Nida.

W ramach konsultacji będą wykorzystywane następujące techniki:

1. Metoda konsultacji elektronicznych (e-konsultacje) – polega na zebraniu opinii mieszkańców za pomocą ankiety internetowejdostępnej na stronie Gminy Ruciane – Nida: http://www.ruciane-nida.pl/,w zakładce konsultacje społeczne oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida: http://bip.ruciane-nida.pl/, w zakładce menu tematyczne, konsultacje społeczne od 15.12.2020 r. do 15.01.2021 r.

2. Wykorzystania w terminie od 15.12.2020 r. do 15.01.2021 r. ogólnodostępnego punktu konsultacyjnego zorganizowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, sala nr 17.

3. Zorganizowanych w dniach od 11.01.2021 r. do 13.01.2021 r. spotkań konsultacyjnych grup roboczych oraz zespołów eksperckich.Spotkania odbędą się w godzinach od 10:00 do 12:00 w Sali konferencyjnej nr 4,w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, al. Wczasów 4, Ruciane-Nida.

Zachęcamy do korzystania z udostępnionych narzędzi informacji umieszczonych na stronie internetowej www.ruciane-nida.pl, które pozwolą na zapoznanie się
z materiałami za pomocą Metody Konsultacji Elektronicznych (E-konsultacje – Ankieta online).

Ankieta w załączniku.

Wypełnioną ankietę można przekazać:

·w wersji elektronicznej na adres: malgorzata.kaczmarczyk@ruciane-nida.pl lub sekretarz@ruciane-nida.pl

·w wersji papierowej w punkcie konsultacyjnym (pok. nr 17) w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida, al. Wczasów 4,
Ruciane – Nida.

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - komples VI, gm. Ruciane-Nida w  załączniku.

Projekt “Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.


Protokoły z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VI w załączniku.