Wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowe dokumenty systemu zlecania zadań publicznych

Dokumenty i wzory formularzy

OTWARTE KONKURSY OFERT

Do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie obowiązują wzory formularzy wprowadzone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057).

1. wzór oferty realizacji zadania publicznego,

2. wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego,

3. ramowy wzór umowy.

REGRANTING

Ustawa o działalności pożytku publicznego daje możliwość zlecania zadań publicznych w formie regrantingu. Jest to mechanizm, w ramach którego środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony, zwany operatorem projektu (w ramach otwartych konkursów ofert), są w formie dotacji przekazywane innym podmiotom starającym się o dotację, tzw. realizatorom projektów.

1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego,

2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego,

3. Ramowy wzór umowy z realizacji zadania publicznego.