Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Ruciane-Nida

czwartek | 26 maja 2022

9°C

Aktualności w Gminie

Pomoc Ukrainie - zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy

Pomoc Ukrainie - zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy

20 maja 2022

Szanowni Państwo,  Grupa nieformalna POMOC UKRAINIE rozpoczyna realizację projektu pn. „Pomoc Ukrainie - zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy”. Działania dotyczą wsparcia społeczności ukraińskiej, która z uwagi na prowadzone działania wojenne zmuszona została do opuszczenia miejsca zamieszkania. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia z języka polskiego dla ukraińskich sąsiadów. Wsparciem objętych zostanie łącznie 30 osób (10-osobowe grupy), które uczyć się będą podstawowych zwrotów w porozumiewaniu się. Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku 15-19 oraz kobiet powyżej 19 lat. Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 35 godzin dla każdej osobowej grupy uchodźców (łącznie 105 godzin). Działaniami objęte zostaną również dzieci osób korzystających ze wsparcia, dla których zostaną zorganizowane gry i zabawy (animacje). Zajęcia rozpoczną się 07 czerwca 2022 r. i prowadzone będą w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Sikorskiego 15.  Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie. Warunkiem objęcia wsparciem jest spełnienie kryteriów dostępu:  wiek: 15-19 (10 osób) i od 20 lat (20 osób) przekroczenia granicy ukraińsko-polskiej w okresie od 24 lutego 2022r. obecne miejsce pobytu: teren powiatu piskiego  Liczba miejsc ograniczona, liczy się termin złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.  Regulamin naboru wraz z dokumentacją rekrutacyjną: formularz zgłoszeniowy, oświadczenia, dostępne wkrótce będą w biurze projektu: siedziba Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. nr 32 oraz na stronach partnerów projektu: https://www.powiat.pisz.pl/, https://www.1lo.pisz.pl/ Zapraszamy do udziału w projekcie, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 87 425-57-58, mail: pomocukrainie.pisz@wp.pl Grupa nieformalna POMOC UKRAINIE Projekt pn. „Pomoc Ukrainie- zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy” współfinansowany jest ze środków programu NOWEFIO- WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 edycja 2022 Grafika: https://powiat.pisz.pl/aktualnosc/informacje/pomoc...

Wojewódzki Turniej LZS w tenisie stołowym 2022 "O PUCHAR RADIA OLSZTYN" - 12.06.2022 - Jeziorany

Wojewódzki Turniej LZS w tenisie stołowym 2022 "O PUCHAR RADIA OLSZTYN" - 12.06.2022 - Jeziorany

10 maja 2022

63 Edycja Masowego Wojewódzkiego Turnieju LZS w tenisie stołowym 2022 "O PUCHAR RADIA OLSZTYN"  - 12.06.2022 - Jeziorany Serdecznie  Zapraszamy do udziału!Regulamin dostępny na stronie: www.lzs.olsztyn.pl 

Ogłoszenie - konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Zielona Kraina" w Rucianem-Nidzie

Ogłoszenie - konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Zielona Kraina" w Rucianem-Nidzie

9 maja 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego „Zielona Kraina” w Rucianem-Nidzie. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik do Zarządzenia 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 04 maja 2022 roku. Osobą do kontaktów w zakresie wymogów formalnych jest Mariusz Gbur- kierownik Zespołu Ekonomicznej Obsług Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie,tel. (87) 423 61 26

GODZINY OTWARCIA ORLIKA

GODZINY OTWARCIA ORLIKA

4 maja 2022

GODZINY OTWARCIA ORLIKA od 2 maja do 30 listopada 2022 r. Uprzejmie informujemy, że boisko sportowe Orlik znajdujące się w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego 2 czynne jest w następujących dniach: poniedziałek 16:00-20:00 środa 16:00-20:00 Grafika: pixabay.com

Nabór uczestników i pracowników do Programu "Opieka wytchnieniowa"

Nabór uczestników i pracowników do Programu "Opieka wytchnieniowa"

28 kwietnia 2022

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022”. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym. Program realizowany będzie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne. O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu do programu decydować będzie dostarczenie karty FIM wypełnionej przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeutę lub pielęgniarkę. Wnioski opiekunów osób z niepełnosprawnościami nieobjętych wsparciem placówek dziennych będą traktowane priorytetowo. Każda zakwalifikowana do programu osoba, może otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze maksymalnie do 240 godzin w trakcie trwania Programu. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię MGOPS w Rucianem - Nidzie. Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. Nabór prowadzi Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie. Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia wytchnieniowego jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/dotyczy dzieci/ lub o stopniu znacznym niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie). Karty zgłoszeniowe należy składać od 2 maja 2022 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie ul. Polna 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 (tel. kontaktowy 87 423 16 40) lub elektronicznie na adres: opieka@ruciane-nida.pl.         Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”  – edycja 2022 I. Wymagania niezbędne : 1) posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, 2) posiadanie co najmniej rocznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, 3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 4) korzystanie z pełni praw publicznych, 5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną, II. Wymagania dodatkowe: 1) dyspozycyjność, 2) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, 3) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi. III. Obowiązki opiekuna: Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym: 1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.: • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, • pomoc w ubieraniu, • zmiana odzieży, bielizny osobistej, • umożliwienie spędzania czasu na wózku; 2) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.: • zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, • pomoc w dotarciu do toalety, • higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych; 3) organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: • spacery, • wspólne zabawy, • czytanie książek, • gry planszowe, • zajęcia edukacyjne, Zatrudnienie ma charakter umowy – zlecenia. Godziny pracy i ilość zleceń zależeć będą od indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych zgłaszających się do programu. Wynagrodzenie: 33,43 zł brutto/ godzinę. IV. Wymagane dokumenty: 1) CV, 2) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej, 4) dokumenty poświadczające wykształcenie, d) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w związku z RODO. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie, ul. Polna 1 z dopiskiem: „Dotyczy naboru - kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej” lub pocztą tradycyjną.