Gala Wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

5 grudnia 2023 r., godz. 11:00

Kontakt ws. Gali: e-mail: op@warmia.mazury.pl,

tel. 89 521 98 81 


 Formularz online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduvhRw0L...Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. 


Informacja - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego dot. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zajęć ruchowych


Ogłoszenie naboru wniosków Nr 5/2023 o przyznanie pomocy z PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.


Ogłoszenie naboru wniosków Nr 6/2023 o przyznanie pomocy z PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.


Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych i określenia zasad jej funkcjonowania.


Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Ruciane - Nida.


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ruciane - Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia  27 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z  dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację
w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 04/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 23 stycznia  2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na 2023 rok.