Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Ruciane-Nida.


Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Nabór kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert w sprawie realizacji zadań publicznych Gminy Ruciane - Nida w 2024 roku.


Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na 2024 rok.