Zarządzenie Nr 04/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 23 stycznia  2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na 2023 rok.


Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023


Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Zarządzenie nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych i określenia zasad jej funkcjonowania.


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Ruciane-Nida w 2022 roku .


Zarządzenie nr 68/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Ruciane - Nida.


Sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Ruciane - Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok


Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego.