Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2022„Korpus Wsparcia Seniorów”

Gmina Ruciane - Nida realizuje w roku 2022 program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19,
w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość finansowania: 50.000 zł. Całkowita wartość zadania: 50.000 zł.


"Posiłek w szkole i w domu"

Gmina Ruciane - Nida realizuje w 2022 r. wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu". Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W roku 2022 r. całkowita wartość programu wynosi 250 000 zł, z czego 200 000 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, a 50 000 zł ze środków własnych gminy.