ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2024 r.


Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida zawiadamia, iż Uchwałą Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dniu 27 listopada 2023 roku Nr LXXIII/668/2023 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. War. Maz. z 5 grudnia 2023 r., poz. 5966), zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2024 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

 • 34,00 zł od osoby za miesiąc,
 • 32,00 zł od osoby za miesiąc jeżeli posiadamy przydomowy kompostownik.
 1. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
 2. Zmiana wysokości opłat nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np.: zmiana liczby mieszkańców).
 3. Nowa stawka opłaty nie zmienia terminu płatności, tj. do 25-go dnia miesiąca za dany miesiąc.
 4. Posiadanie przydomowego kompostownika mogą zgłosić tylko właściciele budynków jednorodzinnych poprzez złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowani odpadami.

Jednocześnie informujemy, iż zmiana stawki opłaty wynika z analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Co do zasady system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Analizy wykazały jednak, że wydatki ponoszone na pokrycie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów są wyższe od możliwości jakie dają obecnie wpływy z opłaty od właścicieli nieruchomości.

Przypominamy, iż właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na wysokość opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie od kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.HARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁÓW 2024


Wszystkie miejscowości-Gmina Ruciane - Nida:

 • 02.04.2024 r. 
 • 16.04.2024 r. 
 • 30.04.2024 r. 

UWAGA !

Popiół należy wystawiać w specjalnie oznaczonych workach koloru białego a w przypadku ich braku w dowolnych innych workach.

Popiół można również dostarczać przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rucianem - Nidzie, ul. Leśna 10, czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30.

Uwaga przedsiębiorcy
przypominamy o obowiązku posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych


Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida informuje, iż każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, portów, gospodarstw agroturystycznych itp., sklepów, lokali gastronomicznych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych, handlu obwoźnego, banków, poczty.

Uwaga: Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

 • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁAJĄCY NA TERENIE GMINY RUCIANE – NIDA BĘDĄ WZYWANI DO PRZEDŁOŻENIA KOPII UMÓW ORAZ POTWIERDZEŃ DOKONANIA OPŁAT ZA TE USŁUGI.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

- nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297);

- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ww. ustawy. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach warunkiem prowadzenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości usytuowanych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida, jest uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Poniższa tabela stanowi aktualny wyciąg z gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.


Lp.

Nazwa

Adres

NIP

Tel. kontaktowy 

1

REMONDIS Warmia – Mazury Sp. z o.o.                                                          

ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn

739-040-34-87

 (89) 544 98 00

2

„LIDER” Usługi Różne Jarosław Anuszkiewicz

Popielno 21/1, 12-220 Ruciane - Nida

849-119-51-92

 505 632 727

3

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piszu

ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz

849-000-04-24

 (87) 423 27 34

4

Koma Sp. z o.o. Sp. K

ul. Sikorskiego 19 C, 19-300 Ełk

849-186-01-85

 (87) 610 07 07

5

Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki

ul. Młodkowskiego 2 A, 11-700 Mrągowo

742-196-21-19

 (89) 741 23 64

6

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.

ul. Leśna 10, 12-220 Ruciane-Nida

849-159-32-02

 (87) 423 18 98

7

RDF Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

758-235-06-57


8

MPK PURE HOME Sp. z o.o

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

758-211-70-04

 (29) 745 61 40Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


ul. Leśna 10

12-220 Ruciane-Nida

Czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach:

07:00 - 14:30


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie przyjmowane są następujące odpady od Mieszkańców Gminy Ruciane-Nida:

 a) odpady nie wykazujące właściwości niebezpiecznych tj.:

  • odpady opakowaniowe ze szkła, metali, tworzyw sztucznych, tektury,
  • odpady z papieru w postaci gazet, czasopism,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlano-remontowe,
  • odpady zielone (biodegradowalne),
  • odpady w postaci zużytych opon samochodowych;
  • odpady w postaci zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
  b) odpady wykazujące właściwości niebezpieczne:
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

                                                                                                     Informacja o sposobie zagospodarowania odpadów
  Instalacja, do której trafiają niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady z terenu Gminy Ruciane - Nida:
  Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie
  ul. Lubelska 53
  10-410 Olsztyn

 •                                                                                                        Osiągnięte poziomy recyklingu


 • L.p. Wymagany poziom Wymagany poziom dla danego roku Osiągnięty poziom przez Gminę Ruciane - Nida
  w danym roku
  2019 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 40% 0,15%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej 40% 41,48%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 60% 92,58%
  2018 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 40% 4,23%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej 30% 40,82%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 50% 98,85%
  2017 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 45% 2,70%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej 20% 30,98%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 45% 94,53%
  2016 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 45% 5,66%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej 18% 28,63%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 42% 73,08%
  2015 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 50% 97,62%
  2.. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej 16% 34,66%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 40% 100,00%
  2014 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 50% 86,90%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych co najmniej 14% 37,40%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 38% 100,00%
  2013 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 50% 81,30%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej 12% 10,67%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 36% 100,00%
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 r.

  21 grudnia 2023

  ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2024 r. Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida zawiadamia, iż Uchwałą Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dniu 27 listopada 2023 roku Nr LXXIII/668/2023 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. War. Maz. z 5 grudnia 2023 r., poz. 5966), zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2024 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły: 34,00 zł od osoby za miesiąc, 32,00 zł od osoby za miesiąc jeżeli posiadamy przydomowy kompostownik. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zmiana wysokości opłat nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np.: zmiana liczby mieszkańców). Nowa stawka opłaty nie zmienia terminu płatności, tj. do 25-go dnia miesiąca za dany miesiąc. Posiadanie przydomowego kompostownika mogą zgłosić tylko właściciele budynków jednorodzinnych poprzez złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowani odpadami. Jednocześnie informujemy, iż zmiana stawki opłaty wynika z analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Co do zasady system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Analizy wykazały jednak, że wydatki ponoszone na pokrycie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów są wyższe od możliwości jakie dają obecnie wpływy z opłaty od właścicieli nieruchomości. Przypominamy, iż właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na wysokość opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie od kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. HARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁÓW  Firma ,,LIDER'', tel. 505 632 727 UWAGA: POPIÓŁ NALEŻY WYSTAWIAĆ W SPECJALNIE OZNACZONYCH WORKACH KOLORU BIAŁEGO A W PRZYPADKU ICH BRAKU W DOWOLNYCH INNYCH WORKACH. Popiół można również dostarczać przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Zakładzie Gospodarki KomunalnejSp. z o.o. w Rucianem - Nidzie, ul. Leśna 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30. HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2024 ROK  

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

  27 stycznia 2023

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ruciane - Nida w załączniku.

  Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

  26 marca 2021

  Wszystkie odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci można również dostarczyć przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ul. Leśnej 10. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30

  Ulga dla posiadaczy kompostowników!

  24 stycznia 2021

  Realizując obowiązki ustawowe, Gmina Ruciane - Nida wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne. Wysokość ulgi wynosi 2 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. WAŻNE! Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której będzie możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownikai kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu. UWAGA ! Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie; 1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym, Burmistrz, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065 z późn. zm.). Należy również zaznaczyć, że kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości (tzw. immisji uregulowanych w art. 144 kodeksu cywilnego) dla sąsiadów. Zachęcamy zatem wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia kompostownika przydomowego. Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz. Zasady skutecznego kompostowania Kompostownik postaw w zacienionym miejscu - unikniesz przesuszenia. Na początek wysyp gotowy kompost lub ziemię ogrodową zakupioną w sklepie. Dorzucaj kolejne odpadki organiczne pozostałe z domu i ogrodu. Kolejne warstwy przesyp żyzna ziemią dla usprawnienia procesu rozkładu. Pamiętaj o mieszaniu kompostu. Przykryj kompostownik warstwą liści lub workiem jutowym, aby zachował ciepło i wilgoć. Pilnuj wilgotność kompostownika- suchy zroś wodą. Unikaj przelania, bo może to doprowadzić do gnicia i brzydkiego zapachu. Przelany kompost wymieszaj i przełóż niezadrukowanymi kartkami papieru lub opakowaniami po jajkach -tzw. wytłoczkami. Kompostownik założony wiosną to żyzna ziemia do jesiennego ogródka. Co można kompostować,a co nie? Kompostować możemy skoszoną trawę, chwasty pozbawione nasion, opadłe liście, rozdrobnione gałęzie, popiół z kominka i z grilla, obierki warzyw i owoców – ale nie cytrusów, których skórki przesiąknięte są chemicznymi środkami konserwującymi. Także muł i glon z oczka wodnego, podartą tekturę, papier. Pożądane są fusy z kawy i herbaty (przywabiają do kompostu dżdżownice) oraz resztki z kociego i psiego stołu – stanowią cenne źródło azotu. Są jednak rzeczy, które nigdy nie powinny znaleźć się w kompoście. Np. nadgniłe, czy uszkodzone przez choroby i szkodniki resztki roślinne. Pędy roślin z plamami, przebarwieniami czy naroślami, liście porażone przez choroby np. kasztanowca ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Także nie należy wrzucać solonych i tłustych odpadków kuchennych – sól i tłuszcz spowalniają rozkład materii. No i to co oczywiste plastiku, szkła, metalu. Wiecej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 21 - tel. 87 425 44 38

  Wzory deklaracji, opłaty za gospodarowanie odpadami

  8 października 2020

  Obowiązujące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ruciane - Nida. Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVII/668/2023 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty miesięczna wysokość opłaty wynosi: Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2024 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły: 34,00 zł - od osoby za miesiąc,  32,00 zł - od osoby za miesiąc jeżeli posiadamy przydomowy kompostownik (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi). Nieprzestrzeganie zasad właściwej segregacji odpadów skutkować będzie naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości 68 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Wyliczoną opłatę należy wnieść do 25 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida lub przelewem na konto o numerze: 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044 Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu: tel. (87) 425 44 38 lub (87) 425 44 48  Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXXVII/706/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uchwalono: 224 zł na rok od domku letniskowego. W przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości: 448 zł na rok od domku letniskowego. Należną opłatę należy wnieść z góry do 25 lipca za każdy rok w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida lub przelewem na konto o numerze: 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044