HARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁÓW 2023

Wszystkie miejscowości-Gmina Ruciane - Nida:

 • 12.12.2023 r.
 • 27.12.2023 r.UWAGA !

Popiół należy wystawiać w specjalnie oznaczonych workach koloru białego a w przypadku ich braku w dowolnych innych workach.

Popiół można również dostarczać przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rucianem - Nidzie, ul. Leśna 10, czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30.

Uwaga przedsiębiorcy
przypominamy o obowiązku posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych


Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida informuje, iż każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, portów, gospodarstw agroturystycznych itp., sklepów, lokali gastronomicznych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych, handlu obwoźnego, banków, poczty.

Uwaga: Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

 • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁAJĄCY NA TERENIE GMINY RUCIANE – NIDA BĘDĄ WZYWANI DO PRZEDŁOŻENIA KOPII UMÓW ORAZ POTWIERDZEŃ DOKONANIA OPŁAT ZA TE USŁUGI.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

- nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297);

- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ww. ustawy. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach warunkiem prowadzenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości usytuowanych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida, jest uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Poniższa tabela stanowi aktualny wyciąg z gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.


Lp.

Nazwa

Adres

NIP

Tel. kontaktowy


1

REMONDIS Mrągowo Sp. z o.o.

ul. Lubelska 5, 110700 Mrągowo                             

742-000-07-14                      

(89) 741 20 04

2

REMONDIS Warmia – Mazury Sp. z o.o.                                                          

ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn

739-040-34-87

(89) 544 98 00

3

„LIDER” Usługi Różne Jarosław Anuszkiewicz

Popielno 21/1, 12-220 Ruciane-Nida

849-119-51-92

505 632 727

4

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piszu

ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz

849-000-04-24

(87) 423 27 34

5

Koma Sp. z o.o. Sp. K

ul. Sikorskiego 19 C, 19-300 Ełk

849-186-01-85

(87) 610 07 07

6

Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki

ul. Młodkowskiego 2 A, 11-700 Mrągowo

742-196-21-19

(89) 741 23 64

7

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.

ul. Leśna 10, 12-220 Ruciane-Nida

849-159-32-02

(87) 423 18 98

8

RDF Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

758-235-06-57


9

MPK PURE HOME Sp. z o.o

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

758-211-70-04

(29) 745 61 40Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


ul. Leśna 10

12-220 Ruciane-Nida

Czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach:

07:00 - 14:30


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie przyjmowane są następujące odpady od Mieszkańców Gminy Ruciane-Nida:

 a) odpady nie wykazujące właściwości niebezpiecznych tj.:

  • odpady opakowaniowe ze szkła, metali, tworzyw sztucznych, tektury,
  • odpady z papieru w postaci gazet, czasopism,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlano-remontowe,
  • odpady zielone (biodegradowalne),
  • odpady w postaci zużytych opon samochodowych;
  • odpady w postaci zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
  b) odpady wykazujące właściwości niebezpieczne:
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

                                                                                                     Informacja o sposobie zagospodarowania odpadów
  Instalacja, do której trafiają niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady z terenu Gminy Ruciane - Nida:
  Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie
  ul. Lubelska 53
  10-410 Olsztyn

 •                                                                                                        Osiągnięte poziomy recyklingu


 • L.p. Wymagany poziom Wymagany poziom dla danego roku Osiągnięty poziom przez Gminę Ruciane - Nida
  w danym roku
  2019 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 40% 0,15%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej 40% 41,48%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 60% 92,58%
  2018 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 40% 4,23%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej 30% 40,82%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 50% 98,85%
  2017 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 45% 2,70%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej 20% 30,98%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 45% 94,53%
  2016 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 45% 5,66%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej 18% 28,63%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 42% 73,08%
  2015 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 50% 97,62%
  2.. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej 16% 34,66%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 40% 100,00%
  2014 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 50% 86,90%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych co najmniej 14% 37,40%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 38% 100,00%
  2013 rok
  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie więcej niż 50% 81,30%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co najmniej 12% 10,67%
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 36% 100,00%
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

  27 stycznia 2023

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ruciane-Nida za 2020 r. oraz  2021 r. w załączniku.

  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 r.

  23 grudnia 2022

  HARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁÓW Firma ,,LIDER'', tel. 505 632 727 Wszystkie miejscowości-Gmina Ruciane-Nida: 03.10.2023 r. 17.10.2023 r. 31.10.2023 r. 14.11.2023 r. 28.11.2023 r. 12.12.2023 r. 27.12.2023 r. UWAGA: POPIÓŁ NALEŻY WYSTAWIAĆ W SPECJALNIE OZNACZONYCH WORKACH KOLORU BIAŁEGO A W PRZYPADKU ICH BRAKU W DOWOLNYCH INNYCH WORKACH. Popiół można również dostarczać przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Rucianem - Nidzie, ul. Leśna 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30. HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  NA 2023 ROK  

  Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

  26 marca 2021

  Wszystkie odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci można również dostarczyć przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ul. Leśnej 10. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30.

  Ulga dla posiadaczy kompostowników!

  24 stycznia 2021

  Realizując obowiązki ustawowe, Gmina Ruciane - Nida wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne. Wysokość ulgi wynosi 2 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. WAŻNE! Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której będzie możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownikai kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu. UWAGA ! Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie; 1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym, Burmistrz, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065 z późn. zm.). Należy również zaznaczyć, że kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości (tzw. immisji uregulowanych w art. 144 kodeksu cywilnego) dla sąsiadów. Zachęcamy zatem wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia kompostownika przydomowego. Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz. Zasady skutecznego kompostowania Kompostownik postaw w zacienionym miejscu - unikniesz przesuszenia. Na początek wysyp gotowy kompost lub ziemię ogrodową zakupioną w sklepie. Dorzucaj kolejne odpadki organiczne pozostałe z domu i ogrodu. Kolejne warstwy przesyp żyzna ziemią dla usprawnienia procesu rozkładu. Pamiętaj o mieszaniu kompostu. Przykryj kompostownik warstwą liści lub workiem jutowym, aby zachował ciepło i wilgoć. Pilnuj wilgotność kompostownika- suchy zroś wodą. Unikaj przelania, bo może to doprowadzić do gnicia i brzydkiego zapachu. Przelany kompost wymieszaj i przełóż niezadrukowanymi kartkami papieru lub opakowaniami po jajkach -tzw. wytłoczkami. Kompostownik założony wiosną to żyzna ziemia do jesiennego ogródka. Co można kompostować,a co nie? Kompostować możemy skoszoną trawę, chwasty pozbawione nasion, opadłe liście, rozdrobnione gałęzie, popiół z kominka i z grilla, obierki warzyw i owoców – ale nie cytrusów, których skórki przesiąknięte są chemicznymi środkami konserwującymi. Także muł i glon z oczka wodnego, podartą tekturę, papier. Pożądane są fusy z kawy i herbaty (przywabiają do kompostu dżdżownice) oraz resztki z kociego i psiego stołu – stanowią cenne źródło azotu. Są jednak rzeczy, które nigdy nie powinny znaleźć się w kompoście. Np. nadgniłe, czy uszkodzone przez choroby i szkodniki resztki roślinne. Pędy roślin z plamami, przebarwieniami czy naroślami, liście porażone przez choroby np. kasztanowca ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Także nie należy wrzucać solonych i tłustych odpadków kuchennych – sól i tłuszcz spowalniają rozkład materii. No i to co oczywiste plastiku, szkła, metalu. Wiecej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 21 - tel. 87 425 44 38

  Wzory deklaracji, opłaty za gospodarowanie odpadami

  8 października 2020

  Obowiązujące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ruciane-Nida. Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVII/233/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty miesięczna wysokość opłaty wynosi: 31 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 29 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi). Nieprzestrzeganie zasad właściwej segregacji odpadów skutkować będzie naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości 62 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Wyliczoną opłatę należy wnieść do 25 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida lub przelewem na konto o numerze: 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044 Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu: tel. (87) 425 44 38 lub (87) 425 44 48  Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXIII/586/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uchwalono: 206 zł na rok od domku letniskowego. W przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości: 412 zł na rok od domku letniskowego. Należną opłatę należy wnieść z góry do 25 lipca za każdy rok w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida lub przelewem na konto o numerze: 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044