Obowiązujące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ruciane - Nida.Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVII/668/2023 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty miesięczna wysokość opłaty wynosi:

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2024 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

  • 34,00 zł - od osoby za miesiąc, 
  • 32,00 zł - od osoby za miesiąc jeżeli posiadamy przydomowy kompostownik (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Nieprzestrzeganie zasad właściwej segregacji odpadów skutkować będzie naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości 68 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Wyliczoną opłatę należy wnieść do 25 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida lub przelewem na konto o numerze: 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044


Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:

tel. (87) 425 44 38 lub (87) 425 44 48 


Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXXVII/706/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uchwalono:

  • 224 zł na rok od domku letniskowego.

W przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości:

  • 448 zł na rok od domku letniskowego.

Należną opłatę należy wnieść z góry do 25 lipca za każdy rok w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida lub przelewem na konto
o numerze: 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044