Obowiązujące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ruciane-Nida.Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVII/233/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty miesięczna wysokość opłaty wynosi:

  • 31 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • 29 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Nieprzestrzeganie zasad właściwej segregacji odpadów skutkować będzie naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości 62 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Wyliczoną opłatę należy wnieść do 25 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida lub przelewem na konto o numerze: 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044


Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:

tel. (87) 425 44 38 lub (87) 425 44 48 


Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXIII/586/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uchwalono:

  • 206 zł na rok od domku letniskowego.

W przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości:

  • 412 zł na rok od domku letniskowego.

Należną opłatę należy wnieść z góry do 25 lipca za każdy rok w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida lub przelewem na konto
o numerze: 33 9364 0000 2001 0000 0071 0044