Informacje dotyczące projektu pod tytułem: CB road to future - initiative of Ruciane-Nida Commune and Guryevsk Urban District in the field of improving quality and safety of existing transport networks (Transgraniczna droga do przyszłości - inicjataywa Gminy Ruciane-Nida i obszaru miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości
i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych) dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja.


•  This website account was created and maintained with the financial support of the European Union, under the Poland Russia Cross border Cooperation Programme 2014 2020.

•     Its contents are the sole responsibility of lead beneficiary’s Gmina Ruciane-Nida and under no circumstance s can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland Russia CBC Programme 2014 2020.


                                                                                                                   

Transgraniczna droga do przyszłości

Projekt partnerski Gminy Ruciane-Nida i Dyrekcji ds. Zarządzania i Poprawy Dróg Guryewskiego Rejonu Miejskiego

Już od blisko 18-tu miesięcy realizowany jest wspólny projekt Gminy Ruciane-Nida i Dyrekcji ds. Zarządzania i Poprawy Dróg Guryewskiego Rejonu Miejskiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja.

Projekt nosi nazwę „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i obszaru miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych”. Część inwestycyjna projektu, która została zrealizowana na terenie Gminy Ruciane-Nida, polegała na przebudowie ulicy Krajeckiego wraz z dojazdami od ulic Kolejowej oraz Polnej w Rucianem-Nidzie, na łącznym odcinku 2,42 km. Podobną inwestycję prowadzi Dyrekcja ds. Zarządzania i Poprawy Dróg Guryewskiego Rejonu Miejskiego i polega ona na rekonstrukcji odcinka drogi dwupasmowej o długości 2,22 km z Guryevska do Avangardnoye.

Ogólnym celem projektu jest poprawienie dostępności drogowej na pograniczu polsko-rosyjskim, oraz rozwój regionalnych sieci transportowych i komunikacyjnych. Projekt pozwala na zwiększenie zdolności przewozowej infrastruktury drogowej, w celu poprawy przepływów transportowych, oraz dostępu do krajowych i międzynarodowych systemów transportowych. Ponadto projekt ukierunkowany jest na rozwój współpracy pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a samorządem Guryewskiego Rejonu Miejskiego i w związku z tym, poza działaniami inwestycyjnymi zaplanowane są wspólne inicjatywy, jak na przykład kampania podnosząca świadomość w zakresie bezpieczeństwa ruchu i promocji zrównoważonego transportu, dwudniowa konferencja, której hasłem przewodnim będzie bezpieczeństwo na drogach, oraz zlot zabytkowych samochodów.

W ramach kampanii podnoszącej świadomość w zakresie bezpieczeństwa ruchu i promocji zrównoważonego transportu w dniu 2 lipca 2021 roku odbyło się seminarium w Guryevsku. Z uwagi na epidemię udział przedstawicieli Gminy Ruciane-Nida możliwy był wyłącznie w trybie online. Podobne seminarium odbędzie się także w Rucianem-Nidzie.

Jeszcze na ten rok planowana jest dwudniowa konferencja dotycząca bezpieczeństwa ruchu na drogach w Rucianem-Nidzie. Pierwszy dzień konferencji zarezerwowany jest dla specjalistów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach. Z kolei drugi dzień poświęcony będzie prezentacji przed szeroką publicznością wniosków i zaleceń wypracowanych w pierwszym dniu konferencji. Prezentacja wniosków i zaleceń odbędzie się w trakcie wydarzenia o charakterze integracyjnym, którego motywem przewodnim będzie bezpieczne korzystanie z sieci dróg. Prognozy co do obostrzeń związanych z rozwojem sytuacji epidemiologicznej nie pozostawia jednak złudzeń, za także ta inicjatywa nie pozwoli na spotkanie partnerów projektu w innej formie niż tylko za pośrednictwem łączy internetowych.

Z kolei zlot zabytkowych samochodów, który planowany był początkowo na 2021 rok, ale z uwagi na epidemię został przesunięty na rok 2022, będzie najbardziej widowiskowym wydarzeniem, poświęconym gracji starych, odrestaurowanych aut. Auta zostaną zaprezentowane zarówno w ruchu, jak i w trakcie postoju. Zorganizowany dla nich rajd nie będzie miał formy wyścigu, a raczej rundy honorowej, zaś walory estetyczne tych pojazdów zostaną ocenione podczas konkursu piękności. Dla podniesienia rangi i atrakcyjności zlotu, organizatorzy wydarzenia zadbają o odpowiednia oprawę artystyczną.

Projekt „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i obszaru miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych”, który nazywany jest w skrócie „CB Road” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.674.175,26 Euro ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja, zgodnie z umową PLRU.03.01.00-28-0020/18-00. Kwota dofinansowania dla Gminy Ruciane-Nida wynosi aż 729.256,18 Euro, co stanowi 90% wydatków związanych z realizacją tego projektu.

Poza opisanymi powyżej działaniami w ramach projektu „CB Road”, dofinansowane zostaną także inne koszty związane z realizacja projektu, m. in: koszt prowadzenia biura i wynagrodzenia dla personelu projektu, koszty związane ze spotkaniami roboczymi polskiego i rosyjskiego zespołu realizującego projekt, koszt sporządzenia dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego, koszty promocji, audytu itp.

Transgraniczna droga do przyszłości inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i obszaru miejskiego Guryevska

Od 12 maja 2020 roku Gmina Ruciane-Nida w partnerstwie z Dyrekcją ds. Zarządzania i Poprawy Dróg Guryewskiego Rejonu Miejskiego realizują projekt
pt.: „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i obszaru miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych”.


Projekt składa się zarówno z części inwestycyjnej, która dotyczy m. in. przebudowy ul. Krajeckiego wraz z dojazdami od ulic Kolejowej oraz Polnej w Rucianem-Nidzie, jak
i działań miękkich (nieinwestycyjnych), mających na celu wzmocnienie partnerstwa Gminy Ruciane-Nida i Guryewskiego Rejonu Miejskiego. Wśród działań miękkich zaplanowano m. in. zlot zabytkowych samochodów. Wydarzenie to planowano początkowo na okres letni 2020 roku, ale z uwagi na przedłużający się okres weryfikacji wniosku o dofinansowanie, co spowodowało znaczne opóźnienie terminu podpisania umowy o dofinansowanie i wymusiło późniejsze rozpoczęcie realizacji projektu, zlot został przesunięty na lato 2021 roku. Inicjatywa ta obejmuje dwudniowe wydarzenie poświęcone gracji zabytkowych aut. Auta zostaną zaprezentowane zarówno w ruchu, jak i w trakcie postoju. Zorganizowany dla nich rajd nie będzie miał formy wyścigu, tylko raczej rundy honorowej, zaś walory estetyczne tych pojazdów zostaną ocenione podczas konkursu piękności. Dla podniesienia rangi i atrakcyjności zlotu, organizatorzy wydarzenia zadbają o odpowiednia oprawę artystyczną.

Inną ważna inicjatywą, która odbędzie się w Rucianem-Nidzie w ramach projektu jest dwudniowa konferencja dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pierwszy dzień konferencji zarezerwowany jest dla specjalistów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach. Z kolei drugi dzień poświęcony będzie prezentacji przed szeroką publicznością wniosków i zaleceń wypracowanych w pierwszym dniu konferencji. Prezentacja wniosków i zaleceń odbędzie się w trakcie wydarzenia plenerowego

o charakterze integracyjnym, którego motywem przewodnim będzie bezpieczne korzystanie z sieci dróg. Konferencja odbędzie się w 2021 roku.

Projekt „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i obszaru miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych”, który nazywany jest w skrócie „CB Road” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.674.175,26 Euro ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja, zgodnie z umową PLRU.03.01.00-28-0020/18-00. Kwota dofinansowania dla Gminy Ruciane-Nida wynosi aż 729.256,18 Euro, co stanowi 90% wydatków związanych z realizacją tego projektu.

Poza opisanymi powyżej działaniami w ramach projektu „CB Road”, dofinansowane zostaną także inne koszty związane z realizacja projektu, m. in: koszt prowadzenia biura i wynagrodzenia dla personelu projektu, koszty związane ze spotkaniami roboczymi polskiego i rosyjskiego zespołu realizującego projekt, koszt sporządzenia dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego, koszty promocji, audytu itp.

Realizacja projektu jest przewidziana na 24 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.