Informacje dotyczące projektu pod tytułem: CB road to future - initiative of Ruciane-Nida Commune and Guryevsk Urban District in the field of improving quality and safety of existing transport networks (Transgraniczna droga do przyszłości - inicjataywa Gminy Ruciane-Nida i obszaru miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości
i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych) dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja.Transgraniczna droga do przyszłości inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i obszaru miejskiego Guryevska

Od 12 maja 2020 roku Gmina Ruciane-Nida w partnerstwie z Dyrekcją ds. Zarządzania i Poprawy Dróg Guryewskiego Rejonu Miejskiego realizują projekt
pt.: „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i obszaru miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych”.


Projekt składa się zarówno z części inwestycyjnej, która dotyczy m. in. przebudowy ul. Krajeckiego wraz z dojazdami od ulic Kolejowej oraz Polnej w Rucianem-Nidzie, jak
i działań miękkich (nieinwestycyjnych), mających na celu wzmocnienie partnerstwa Gmina Ruciane-Nida i Guryewskiego Rejonu Miejskiego. Wśród działań miękkich zaplanowano m. in. zlot zabytkowych samochodów. Wydarzenie to planowano początkowo na okres letni 2020 roku, ale z uwagi na przedłużający się okres weryfikacji wniosku o dofinansowanie, co spowodowało znaczne opóźnienie terminu podpisania umowy o dofinansowanie i wymusiło późniejsze rozpoczęcie realizacji projektu, zlot został przesunięty na lato 2021 roku. Inicjatywa ta obejmuje dwudniowe wydarzenie poświęcone gracji zabytkowych aut. Auta zostaną zaprezentowane zarówno w ruchu, jak i w trakcie postoju. Zorganizowany dla nich rajd nie będzie miał formy wyścigu, tylko raczej rundy honorowej, zaś walory estetyczne tych pojazdów zostaną ocenione podczas konkursu piękności. Dla podniesienia rangi i atrakcyjności zlotu, organizatorzy wydarzenia zadbają o odpowiednia oprawę artystyczną.

Inną ważna inicjatywą, która odbędzie się w Rucianem-Nidzie w ramach projektu jest dwudniowa konferencja dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pierwszy dzień konferencji zarezerwowany jest dla specjalistów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach. Z kolei drugi dzień poświęcony będzie prezentacji przed szeroką publicznością wniosków i zaleceń wypracowanych w pierwszym dniu konferencji. Prezentacja wniosków i zaleceń odbędzie się w trakcie wydarzenia plenerowego

o charakterze integracyjnym, którego motywem przewodnim będzie bezpieczne korzystanie z sieci dróg. Konferencja odbędzie się w 2021 roku.

Projekt „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i obszaru miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych”, który nazywany jest w skrócie „CB Road” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.674.175,26 Euro ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja, zgodnie z umową PLRU.03.01.00-28-0020/18-00. Kwota dofinansowania dla Gminy Ruciane-Nida wynosi aż 729.256,18 Euro, co stanowi 90% wydatków związanych z realizacją tego projektu.

Poza opisanymi powyżej działaniami w ramach projektu „CB Road”, dofinansowane zostaną także inne koszty związane z realizacja projektu, m. in: koszt prowadzenia biura i wynagrodzenia dla personelu projektu, koszty związane ze spotkaniami roboczymi polskiego i rosyjskiego zespołu realizującego projekt, koszt sporządzenia dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego, koszty promocji, audytu itp.

Realizacja projektu jest przewidziana na 24 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.