W 2023 r. zostało podpisane Porozumienie znak: PS-I.946.3.42.2023 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Ruciane - Nida, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Projekt skierowany jest do pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Ruciane - Nida. Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Zadaniem realizacji projektu jest odbycie przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdanie egzaminu lub ukończenie przez młodocianego pracownika przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu zgodnie z przepisami.

Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.