ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2024 r.


Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida zawiadamia, iż Uchwałą Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dniu 27 listopada 2023 roku Nr LXXIII/668/2023 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. War. Maz. z 5 grudnia 2023 r., poz. 5966), zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2024 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

  • 34,00 zł od osoby za miesiąc,
  • 32,00 zł od osoby za miesiąc jeżeli posiadamy przydomowy kompostownik.
  1. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
  2. Zmiana wysokości opłat nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np.: zmiana liczby mieszkańców).
  3. Nowa stawka opłaty nie zmienia terminu płatności, tj. do 25-go dnia miesiąca za dany miesiąc.
  4. Posiadanie przydomowego kompostownika mogą zgłosić tylko właściciele budynków jednorodzinnych poprzez złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowani odpadami.

Jednocześnie informujemy, iż zmiana stawki opłaty wynika z analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Co do zasady system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Analizy wykazały jednak, że wydatki ponoszone na pokrycie kosztów transportu
i unieszkodliwiania odpadów są wyższe od możliwości jakie dają obecnie wpływy z opłaty od właścicieli nieruchomości.

Przypominamy, iż właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na wysokość opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie od kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.HARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁÓW 

Firma ,,LIDER'', tel. 505 632 727

UWAGA: POPIÓŁ NALEŻY WYSTAWIAĆ W SPECJALNIE OZNACZONYCH WORKACH KOLORU BIAŁEGO A W PRZYPADKU ICH BRAKU W DOWOLNYCH INNYCH WORKACH.

Popiół można również dostarczać przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Rucianem - Nidzie, ul. Leśna 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30.HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2024 ROK