Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidziena podstawie art.63 ust.16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje, że od 01.01.2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wpierającym oraz zmienią się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Świadczenie wspierające wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych od ukończenia 18 roku życia, a jego wysokość oraz termin otrzymania zależeć będą od otrzymania decyzji wydawanej na wniosek klienta przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nie jest możliwe łączenie pobierania świadczenia wspierającego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednocześnie wypłacone świadczenia mogą zostać uznane za nienależnie pobrane, co skutkować będzie koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami. W przypadku pobierania świadczeń z MGOPS w Rucianem - Nidzie oraz jednoczesnego złożenia wniosku dot. świadczenia wspierającego w ZUS należy poinformować o tym MGOPS. Postępowanie w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego lub jego wypłata zostanie wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD 01.01.2024 r., dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego:

- Specjalny zasiłek opiekuńczy  zostanie zlikwidowany od 01.01.2024 r.

- Wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy złożone do 31.12.2023 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

- Do wszystkich świadczeń, do których prawo przyznane było co najmniej do 31.12.2023 r., obowiązują dotychczasowe zasady i są ważne do końca okresu, na które zostały przyznane.

- Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach zachowują prawo do tego zasiłku również na kolejne okresy zasiłkowe, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia 1 listopada (tj. do 1 lutego kolejnego roku). Ta sama zasada będzie obowiązywać w kolejnych okresach zasiłkowych.

- Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach, mogą kontynuować pobieranie świadczenia również w przypadku otrzymania przez osobę niepełnosprawną kolejnego orzeczenia. Warunkiem jest złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia. 

 

Więcej informacji:

Infolinia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca świadczenia wspierającego: (22) 245-61-00

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429)

tekst ustawy dostępny na stronie: dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1429