Otwarty nabór partnerów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera z 15.05.2024 r.Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022r. poz. 1079 z późn. zm.), Gmina Ruciane- Nida, która będzie pełniła rolę partnera wiodącego, w celu:

 1. wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6: Edukacja przez całe życie.
 2. Cele szczegółowy: Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej, ogłasza otwarty nabór na partnera.

I. Cele Partnerstwa 

Głównym celem Partnerstwa będzie wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych zakładających wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych w zakresie podnoszenia kompetencji osób dorosłych poprzez kontynowanie działalności Lokalnego Ośrodka Wspierania Edukacji (dalej: LOWE) oraz animowanie lokalnych partnerstw na rzecz realizacji działań wspierających ideę uczenia się przez całe życie.

II. Wymagania wobec partnera: 

Realizacja projektu w Partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne, to znaczy dzięki współpracy partnerów powstanie wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym. Działalność partnera musi być zgodna
z celami Partnerstwa i celami projektu. Partner w celu wspólnej realizacji projektu zadeklaruje wniesienie
do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych,  technicznych lub finansowych, którymi dysponuje, w celu realizacji zadań w projekcie, na warunkach określonych w porozumieniu o Partnerstwie.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów, o których mowa w art. 39 ust. 1 ww. ustawy.

Partner będzie odpowiedzialny za realizację uzgodnionych i wskazanych w porozumieniu zadań.

Do udziału w naborze i ocenie ofert zostanie zakwalifikowany wyłącznie partner, który łącznie spełnia następujące wymagania:

 1. prowadzona działalność jest zgodna z celami Partnerstwa,
 2. posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 3. nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów,
 4. nie wszczęto wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego, układowego lub likwidacyjnego, nie ogłoszono upadłości, nie została zawieszona działalność gospodarcza partnera,
 5. nie zalega z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłacaniem podatków i opłat publicznoprawnych.

Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu partnerów wspólnie składających ofertę w ramach konsorcjum. Partner może złożyć tylko jedną ofertę.

III. Kryteria oceny ofert:

Przyjmuje się, następujące kryteria oceny ofert:   

 1. zgodność działania partnera z celami Partnerstwa (maksymalnie 10 punktów),
 2. deklarowany wkład partnera w realizację celu Partnerstwa (maksymalnie 10 punktów),
 3. zasoby ludzkie wnoszone przez partnera do projektu (między innymi: doświadczenie merytoryczne i posiadane kwalifikacje kadry partnera zaangażowanej w realizację projektu) (maksymalnie 10 punktów),
 4. zasoby organizacyjne, techniczne lub finansowe wnoszone przez partnera do projektu (maksymalnie 10 punktów),
 5. proponowany przez partnera zakres współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu (maksymalnie 10 punktów),
 6. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (maksymalnie 10 punktów).

Maksymalnie łącznie można uzyskać 60 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Oferty będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję konkursową. Ocena ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027.

IV. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Partner uczestniczący w naborze jest zobowiązany złożyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, następujące dokumenty:

 1. wypełniony „Formularz zgłoszenia oferty partnera”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2. dokumenty potwierdzające status prawny partnera i umocowanie osób reprezentujących partnera,
 3. oświadczenie partnera, że nie jest on wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie partnera o niewszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, układowego lub likwidacyjnego wobec partnera, nieogłoszenia upadłości partnera albo niezawieszenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
 5. oświadczenie partnera o gotowości wniesienia wkładu własnego do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektu,
 6. inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie w projekcie.

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert: 

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach naboru powinny być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania partnera. W przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez osobę inną niż wskazana jako reprezentująca partnera należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis, poprzez złożenie czytelnego podpisu składającego się z pełnego imienia i nazwiska lub opatrzonego imienną pieczątką podpisu nieczytelnego.
 5. Miejsce składania oferty: Urząd Miasta i Gmin y Ruciane- Nida, ul. Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane- Nida
 6. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
 7. Spośród ocenianych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych przez komisję konkursową.

Dodatkowe informacje:

Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru: Mariusz Gbur, tel. 698 743 549