Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt

W związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w sprawie powołania rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161) osoby zainteresowane, zamieszkałe na terenie Gminy Ruciane-Nida, mogą wnioskować o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

 • posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 • ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Ruciane-Nida,
 •  i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien posiadać wiedzę praktyczną
w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, w sekretariacie – pokój nr 15, w terminie do 21 czerwca 2024 r.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres do korespondencji;
 • informacje o wykształceniu;

Prosimy o podanie także numeru telefonu do kontaktu.

Do wniosku dołącza się:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

 • sołtys lub
 • izba rolnicza, lub
 • związek zawodowy rolników, lub
 • organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
 • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych
  i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
 • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa powyżej oraz informuje o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu.

Zainteresowani powinni złożyć wniosek o powołanie na rzeczoznawcę. Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni, ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida Al. Wczasów 4, pokój nr 2.

Załączniki:

1. Wniosek o powołanie na rzeczoznawcy + Klauzula informacyjna RODO [doc, pdf]

2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi [doc, pdf]

3. Oświadczenie kandydata o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym [doc, pdf]