Rozpoczęła się realizacja XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Do dnia 16 sierpnia 2021 roku należy złożyć wypełnionych wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 23 sierpnia 2021  roku wysłać na adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku.

Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • pochodzą z rodziny w której przynajmniej jedno z rodziców pracowało w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej na podstawie umowy o pracę w okresie  co najmniej 2 lata;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż  100, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;
  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.960 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2021 roku);
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022 ” dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl.

Osoby do kontaktu:

  1. Paweł Mróz KOWR OT w Olsztynie, tel. (89) 524 88 95 pok. 221.
  2. Joanna Długołęcka KOWR OT w Olsztynie, tel. (89) 524 89 35, pok. 129.
  3. Bezpośredni administrator programu: Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości, tel. (42) 632-59-91, 631-95-58.