p503.gif
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie WJM - MASTERPLAN dla WJM - Gm. Ruciane-Nida

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” – Gmina Ruciane – Nida jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze, Działania 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałania 6.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy oraz budowy nowej stacji uzdatniania wody na potrzeby miasta. W wyniku realizacji projektu sieć wodociągowa zostanie rozbudowana o ok. 21km, a sieć kanalizacji sanitarnej o ok. 75km, gdzie jej wcześniejsza długość to 43,1km. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączona równoważna ilość mieszkańców = 2 595 RLM. Redukcja BZT 5 w skali roku wyniesie – 54 871,3kg.

Inwestycja obejmuje wybudowanie:

  1. Sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gałkowo, Wojnowo, Ukta, Nowa Ukta, Śwignajno Małe i Wielkie, Ładne Pole, Wólka, Osiniak, Zameczek, Wejsuny, Końcewo, Głodowo, Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Piaski, Warnowo;
  2. Sieci wodociągowej dla miejscowości: Piaski, Onufryjewo, Wejsuny, Końcewo, Głodowo, Niedźwiedzi Róg;
  3. Stacji Uzdatniania Wody w Rucianem-Nidzie.

 

Charakterystyka Gminy:

Na terenie gminy dominuje zabudowa luźna, jedynie w miejscowości Ukta oraz Wejsuny występują fragmenty względnie zagęszczonej zabudowy mieszkalnej. Zabudowa większości miejscowości, objętych inwestycją, skupiona jest wzdłuż dróg i ma charakter jednorodzinny lub pensjonatowy, tj. związany z obsługą turystów. Oprócz budynków mieszkalnych i letniskowych na terenie gminy znajdują się liczne drobne zakłady o charakterze usługowym (w tym usługi agroturystyczne) oraz produkcyjnym, restauracje, punkty gastronomiczne itp. Cały Region Wielkich Jezior Mazurskich jest obszarem o wysokich walorach przyrodniczych i rekreacyjnych, w którego obrębie położone są duże kompleksy leśne. Zaludnienie Regionu (ok. 40 osób/km2) jest niskie w porównaniu ze średnia dla kraju (ok. 120 osób/km2). Populacja rośnie bardzo powoli (wskaźnik wzrostu wynosi ok. 0.5 %/rok), przy czym koncentruje się w miastach. Aglomeracje w ramach gminy Ruciane - Nida zamieszkuje ok. 7800 osób. Obszar ten jest znanym miejscem wakacyjnego wypoczynku. Ruciane - Nida jest jedną z czołowych gmin w województwie pod względem ilości obiektów zbiorowego zakwaterowania. Znajduje się tutaj duża liczba miejsc noclegowych, co także pozytywnie wyróżnia Gminę na tle innych gmin województwa. Ruciane - Nida ze względu na atrakcyjne położenie odgrywa wielką rolę w obsłudze ruchu turystycznego. Gmina leży w środku Puszczy Piskiej na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w całości na obszarach chronionego krajobrazu. Oznacza to, ze w sezonie liczba ludności w gminie wzrasta o ponad 200 -300%. Dodać do tego należy liczne grono turystów, którzy w gminie maja wybudowane własne letniskowe domy. Takie natężenie ruchu turystycznego, głównie w okresie od maja do września każdego roku niesie ze sobą szereg zagrożeń. Jak pokazują dane Zakładu Usług Komunalnych w 2008 r. w szczycie sezonu wypoczynkowego (III kw.) ilość odprowadzanych ścieków wzrosła do 176 % poziomu z I kw. 2008 r. Podobnie wzrasta pobór wody. Na terenie aglomeracji skanalizowane są tymczasem jedynie 2 miejscowości – miasto Ruciane-Nida oraz wieś Wygryny (66% ludności aglomeracji, oraz jedynie ok. 10 % powierzchni aglomeracji). Gmina Ruciane - Nida w całości leży na obszarach chronionego krajobrazu: Sieć Ekologiczna Natura 2000, Mazurski Park Krajobrazowy, Leśny Kompleks Promocyjny. Na obszarze gminy znajdują się 3 rezerwaty przyrody, położone na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Są to: Rezerwat leśny "Jezioro Nidzkie", Rezerwat faunistyczny "Jezioro Warnołty", Rezerwat krajobrazowy "Krutynia Dolna”. Obszar aglomeracji leży w zlewni jezior Nidzkie, Bełdany i Śniardwy. Największą rzeką gminy jest Krutynia, uchodząca do jeziora Bełdany. Na terenie gminy Ruciane - Nida położony jest końcowy fragment rzeki z jej ujściem. Krutynia to typowa rzeka pojezierna, przepływającą przez liczne jeziora. Stanowi popularny szlak turystyczny Z uwagi na brak skanalizowania znacznej części powierzchni aglomeracji (ok.90 % pow.) w powiązaniu z natężeniem ruchu turystycznego stan wód powierzchniowych w aglomeracji jest zły. Przykładowo jakość wód rzeki Krutyni w obrębie aglomeracji odpowiada klasie III (Badania WIOS 2004), jezioro Bełdany można zaliczyć do II klasy czystości, ale w okresie letnim poziom wielu substancji jest podwyższony, podobnie jezioro Śniardwy, Jezioro Guzianka Wielka badania WIOS zaliczyły do III kategorii, podobnie Jezioro Nidzkie.

 

Najważniejszym celem projektu realizowanym w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich jest ochrona wartościowych zasobów naturalnych oraz poprawa jakości środowiska. To również wspieranie rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności.

 

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/10-00 z dn. 30.06.2010 r. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2012r. Wartość projektu to 15.652.120,81 zł, gdzie dofinansowanie z Unii Europejskiej to 10.325.197,68 zł.

UMiG |14-05-2012
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
p280.gif
plru-eu.jpg
UE_EFRR_rgb-1 (2).jpg
rodzina_500.jpg
nieruchomosci.jpg
konsultacje_spoleczne.jpg
z-zycia-szkol.jpg
CEIDG.jpeg
Szukaj w portalu
mobilis.jpg
Baza obiektów
Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
baner-v2.jpg
SC224e_UG_R17120412460.jpg
big.jpg